Turizm İşletmeciliği Bölümü Program Çıktıları

No

Program Çıktıları

 
 

1

Turizm işletmeciliği ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahiptir.

 

2

Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibidir.

 

3

Dünyadaki ve Türkiye’deki turistik değerleri bilir, bu değerleri turizm arzı ve talebi açısından değerlendirir.

 

4

Turizm işletmelerini (otel işletmesi, seyahat işletmesi, yiyecek içecek işletmesi vb) etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim kuram ve uygulamalarını bilir ve uygular.

 

5

Türkiye ve dünya ekonomisi ve turizmindeki gelişmeleri izleyerek geleceğe ilişkin tahminlerde bulunabilir.

 

6

Turizm işletmelerinde hizmet sunum süreçlerini bilir ve misafir memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.

 

7

İngilizce dilinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

 

8

İngilizce dışındaki, yabancı dil/dillerde temel düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.

 

9

Farklı kültürleri tanır, anlar; misafirler ve iş birliği yaptığı kişilerle etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

 

10

Araştırma yapma ve proje önerisi üretme süreci ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibidir.

 

11

Alanıyla ilgili edindiği teorik ve pratik deneyimle; bilgiye ulaşma, analiz, sentez ve yorumlama, sorunlara çözüm üretme becerisine sahiptir.

 

12

Alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılımları, araç-gereçlerin kullanır ve gerektiğinde bakımını yapar.

 

13

Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir, mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahiptir.

 

14

Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar; sorumluluk alarak ekip halinde ve bağımsız şekilde çalışır.

 

15

Turizm sektörünün gerektirdiği kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen gösterir.

 

16

Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarından (BM SKA) [1)yoksulluk, 2)açlık,3) sağlıklı ve kaliteli yaşam, 4)nitelikli eğitim, 5)cinsiyet eşitliği, 6)temiz su ve sanitasyon, 7)erişilebilir temiz enerji, 8)insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9)sanayi, yenilikçilik ve alt yapı, 10)eşitsizliklerin azaltımı, 11)sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 12)sorumlu tüketim ve üretim, 13)iklim eylemi, 14)sudaki yaşam, 15)karasal yaşam, 16) barış, adalet ve güçlü kurumlar, 17)amaçlar için ortak çaba] en az biri hakkında farkındalığa sahiptir.