Yönetmelik

9 Ağustos 2017 Resmî Gazete Sayı: 30149

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ATIKLARIN ENDÜSTRİYE GERİ KAZANIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü: Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması kapsamında kurulan ve Düzce Üniversitesinin çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma çalışmalarını yöneten koordinatörlüğü,

c) Merkez (DÜTAGAM): Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) ) (Değişik:RG-11/11/2019-30945) Merkezin amacı; Düzce Üniversitesinin çevre ve   sağlık    alanındaki    ihtisaslaşma    çalışmaları    kapsamında,    tarımsal    atıklardan    kimyasal ve kompozit madde elde edilmesi çalışmalarını gerçekleştirmek ve endüstriye uygulanabilir pilot üretim çalışmalarını hayata geçirerek bölgeye yaymak, bu kapsamda Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun şekilde ürün üretmek ve döner sermaye işletmesine ilişkin mevzuat kapsamında bu ürünlerin satışını yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar yapmak.

b) (Değişik:RG-11/11/2019-30945) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi amacıyla endüstriyel çalışmaları gerçekleştirmek ve bunların pilot üretim tesislerini kurmak, Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun şekilde ürün üretmek ve döner sermaye işletmesine ilişkin mevzuat kapsamında bu ürünlerin satışını yapmak.

c) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve gerçekleştirmek.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi alanlarında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

f) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

g) Çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında tarımsal atık geri kazanım çalışmalarının yayılımı için çalışmalar gerçekleştirmek.

ğ) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak.

h) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                              Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarındaki amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi için Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

ç) Merkezin personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

e)Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkeze personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifini Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, en az altı üyesi Üniversitenin fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki öğretim üyelerinden olmak şartıyla, Müdür tarafından önerilerek Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür; Yönetim Kurulunu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak.

e) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu doğal üyelere ek olarak, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine de özen gösterilerek; bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve ayrıca sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve istekleri halinde dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları yanında, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.