Görev Tanımları

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA,
GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİNİN
FONKSİYONEL GÖREV TANIMLARI
I.Kuruluşu, Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 
Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezinin (DAGEM) 18 Mayıs 2009 tarihli ve 27232 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARICILIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ”ne göre görevleri şunlarıdır:
 
1. Merkez Müdürü: Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Merkez müdürünün görevleri şunlardır:
 1. Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
 2. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 3. Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
 4. Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
 5. Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
 6. Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
 
2.Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun bilim dallarında görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
 1. Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek,
 2. Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
 3. Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak,
 4. Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak,
 5. Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
3. Danışma Kurulu: Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile seçilen uzman kişilerden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma kurulunun görevleri şunlardır:
 1. Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,
 2. Arıcıların ve arıcılığın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek,
 3. Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.
II. Fonksiyonel Görev Dağılımları
Merkez Müdürü:
a. Merkezi temsil etmek, Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,           
b. Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,
c. Açılacak kurs ve eğitimlere karar verme,  
d. Yapılacak seminer ve konferanslara karar verme,
e. Açılacak kurs ve eğitimlerin eğitimcilerine karar verme,
f. Yapılacak konferans ve seminerlerin kim tarafından verileceğine karar verme,
g. Özel ve Kamu kurum ve kuruluşlara verilecek danışmanlık hizmetlerine karar verme,
h. Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
i. Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 
j. Her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek
İdari Personel:
 1. Görevli olduğu birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. Kendisine havale edilen yazıları ve diğer işlemleri usulüne uygun biçimde ve zamanında sonuçlandırmak, önerilerde bulunmak,
 3. Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak,
 4. Görev yaptığı servisin dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak.
 5. Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek,
 6. Kendisine teslim edilen araç ve gereci korumak, bakımını yaptırmak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak,
 7. Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını ve ilgili resmi yazıları yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak,
 8. Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak.
 9. Merkezin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek,
 10. Merkezin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmek.
 11. Merkezin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek.
 12. Personelin izin işlemlerini takip etmek,
 13. Personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak,
 14. Personelin yurt içi ya da yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak,
 15. Amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.