Merkezin Çalışma Alanları ve Faaliyetleri

 • Türkiye’nin yerli bal arısı ırkı, ekotip ve hatlarını korumak, gen kaynaklarını korumaya yönelik bilimsel çalışmalar yürütmek ve faaliyetlerde bulunmak
 • Arıcıların yabancı ırk ve ekotipler yerine  bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmalarını teşvik etmek,
 • Arı biyoçeşitliliği ve bu biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak
 • Yeni nesil arı ürünlerinin üretimini yapmak ve bu ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek
 • Arı zehri üretiminde doğru üretim tekniklerini yaygınlaştırmak ve arı zehrinden katma değeri yüksek ürünler oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapmak
 • Arı ürünleri (bal, çiçektozu, balmumu, propolis, arı sütü, arı zehri) için sağlıklı üretim metotları geliştirmek  ve tüm ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koymaya yönelik araştırmalar yapmak
 • Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmalarına ağırlık vererek, halkımızı bu konuda bilimsel çalışmalarla aydınlatmak ve arı ürünleri hakkındaki doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak,
 • Arı ürünlerinin organik/ekolojik tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak, insan sağlığına hem beslenme hem de tedavi yönlerinden yararlı olmak
 • Bölge halkının teknik arıcılık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler vermek
 • Yüksek Öğretim bünyesinde açılan Arıcılık eğitim programında görev alan öğretim elemanlarının üniversitemizde yapılacak olan seminer ve eğitim programlarına katılmalarını ve ilgili konularda eğitilmelerini sağlamak. Ayrıca arıcılığın çeşitli konularında akademik ya da üretici düzeyinde yaz okulları açarak ilgili kişi ve kurumlara eğitim vermek.
 • Arıcılıkta doğru besleme yöntemleri ve arı hastalıklarının tespitinde doğru yöntemlerin kullanılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve bu konuda arıcıları bilgilendirmek
 • Arıcıların işgücünü ve kısıtlı mali kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak, periyodik olarak yapılacak eğitim çalışmaları ile bunu desteklemek
 • Çocuklarda arı-çevre farkındalığı yaratarak arı sevgisini yaygınlaştırmak
 • Nektar, polen ve propolis kaynaklarını artırmaya yönelik bölge florasına uygun bitki dikimleri yapmak ve yapılmasına öncülük etmek
 • Öncelikle Düzce olmak üzere sırasıyla Batı Karadeniz Bölgesi' nde nektarlı bitkilerin çiçek açma dönemlerini belirlemek ve arıcılık için önemli olan flora kaynaklarının envanterini çıkarmak ve gezginci arıcılar için yol haritasının oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Bal arısı ve polinasyon arasındaki ilişki konusunda toplumsal farkındalık yaratmak
 • Araştırma, uygulama seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak
 • Araştırma ve uygulama amaçlı laboratuvarımızda yukarıda bahsedilen faaliyetleri gerçekleştirerek bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak