Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Kimya Bölümü

Öğretim Üyesi

Projedeki Görevi

Destek Programının Adı

Proje No

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Durum

Devam Ediyor/Bitti

Prof. Dr. Mecit Aksu

Yürütücü

BAP

2023.05.03.1378

Gliserin Borat Esterlerin Sentezi ve Korozyon İnhibitör Özelliklerinin

Araştırılması

Prof. Dr. Mecit Aksu

Devam Ediyor

Prof. Dr. Mecit Aksu

Yürütücü

BAP

2023.05.03.1437

Grafen- ve Grafitik Karbon Nitrür-Benzeri Filmlerin Elektrokimyasal Sentezi ve Onların Esnek, Gerilebilir ve Giyilebilir Enerji Depolama Ünitelerinde Uygulamaları

Prof. Dr. Mecit Aksu

Devam Ediyor

Prof.Dr. Sefa DURMUŞ

Yürütücü

BAP

2022.05.03.1365

Bazı bitki ekstraktları kullanılarak yeşil sentezlenen nanokompozitlerin kimyasal bileşimi ve fiziksel

özelliklerinin incelenmesi

Prof.Dr.Sefa

DURMUŞ

Bitti

Prof. Dr. Dilek NARTOP

Yürütücü

HIZDEP

2023.05.03.1399

Farklı Heterohalkalı Tiyosemikarbazonların Sentezi ve Bazı Hastalık Etkeni Patojenlere Karşı Biyolojik Aktivitelerinin

Araştırılması

Prof. Dr. Dilek NARTOP

Devam Ediyor

Prof. Dr. Dilek NARTOP

Yürütücü

LÜTEP

2023.05.03.1407

Yeni Heteroaromatik Tiyosemikarbazon Bileşiklerinin Sentezi

Prof. Dr. Dilek NARTOP

Devam Ediyor

Doç. Dr. Sema ALLI

Yürütücü

BAP

2021.05.03.1257

Ricinoleik Asit Temelli Graft Kopolimerlerin Sentezi ve

Karakterizasyonu

Doç. Dr. Sema ALLI

Devam

Doç. Dr. Alparslan ATAHAN

Araştırmacı

DÜBAP Bireysel Araştırma

2021.04.01.1227

Benzotiyazol Grubu İçeren Kalkon Bileşiklerinin Anti- Mikrobiyal ve Anti-Kanser Etkilerinin İncelenmesi

Dr. Öğr Üyesi İlker KILIÇCIOĞLU

04.01.2021-

03.01.2024

Bitti

Doç. Dr. Alparslan ATAHAN

Araştırmacı

DÜBAP GADEP

2023.04.01.1436

Sentezlenen Kinolin ve Kalkon Türevi Yeni Hibrit Moleküllerin İlaç Aday Bileşikleri olarak Antikanser ve Antimikrobiyal

Aktivitelerinin Araştırılması

Prof. Dr. Görkem DÜLGER

27.11.2023

27.11.2025

Devam ediyor

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa

BİÇER

Yürütücü

BAP

2021.05.03.1250

Boya Duyarlı Güneş Pilleri için Üçlü Metal Oksit Fotoanotların Üretimi ve Karakterizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİÇER

07/08/2023

Bitti

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ

Yürütücü

DÜBAP-BİTADEP

2023.05.03.1434

Batı Karadeniz Bölgesinden İzole Edilen Bacillus subtilis türü kullanılarak ZnO/Grafen Nanomalzemelerin Yeşil Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Su Arıtım

Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ

Devam Ediyor

 

Psikoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi

Projedeki Görevi

Destek Programının Adı

Proje No

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Durum

Devam Ediyor/Bitti

Dr. Öğr. Üyesi Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ

Yürütücü

BAP

SBBAP

Huşu Duygusunun Ahlaki  Temellere Dayalı Kararlar

Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ

Devam ediyor

Arş. Gör. Bahar AYKAÇ

Araştırmacı

BAP

SBBAP

Huşu Duygusunun Ahlaki  Temellere Dayalı Kararlar

Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Belgin ÜSTÜN GÜLLÜ

Devam ediyor

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Öğretim Üyesi

Projedeki Görevi

Destek Programının Adı

Proje No

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Durum

Devam Ediyor/Bitti

Dr. Öğr. Üyesi Orhan KILIÇARSLAN

Yürütücü

Bilimsel Araştırma Projeleri (DÜBAP)

2022.05.05.1317

Câmi’ü'n-Nezâ'ir’in Eksik

Kısımlarındaki Nesîmî’ye Ait

Şiirler Üzerine Bazı Tespitler

Orhan KILIÇARSLAN

Bitti

Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ

Yürütücü

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

?

I. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi

Mehmet Emin

ULUDAĞ

Bitti