Hakkımızda

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü, Düzce Üniversitesinin hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını kurumsal bir zemine oturtmak ve sürekliliğini güvence altına almak, gerekli yapılanmaları sağlamak amacıyla kurulmuştur. Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğünün temel faaliyet alanları; Üniversitemizin akreditasyon, akademik değerlendirme, kalite, iç kontrol ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kapsamındaki çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜN AMACI:

Üniversitemizin "Değer Üreten Üniversite" anlayışının ve kültürünün tüm birimlere yayılmasını sağlamak, “Sürekli İyileştirme Kültürü”nü Üniversitemizde yaygınlaştırmak ve bu bağlamda gerekli olan planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma (PUKÖ) işlevlerini yerine getirmektir.

KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ:

 

a) Kalite güvence sisteminin oluşturulması için Kalite Komisyonu tarafından belirlenen süreçleri yürütmek ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak,

b) Ulusal ve uluslararası Akreditasyon çalışmalarını izlemek ve Üniversite bünyesindeki Akreditasyon çalışmalarına rehberlik etmek,

c) Kalite kültürünün yaygınlaşması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ç) Üniversitenin Kalite Güvencesi çalışmaları ile ilgili Akademik ve İdari Birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Birim Kalite Komisyonlarının oluşturulması, çalışma esaslarının belirlenmesine destek olmak,

e) Birim Kalite Komisyonlarının faaliyetlerini izlemek,

f) Üniversite ve Akademik Birimler tarafından yeni hazırlanacak Stratejik Plan için öngörülen hedeflerin ve performans göstergelerinin belirlenmesine destek olmak,

g) Üniversite ve Akademik Birimlerin Stratejik Planda yer alan ölçülebilir nitelikteki hedeflerini ve bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin periyodik olarak izlenmesine destek olmak,

ğ) Üniversitenin Stratejik Planındaki hedefler doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesine ve kalitenin geliştirilmesine destek olmak,

h) Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması çalışmalarına destek olmak,

ı) Kalite Komisyonu toplantısı için gündemin hazırlanması, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımının yapılmasını sağlamak,

i) Üniversitede kalite konusunda yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Rektör tarafından görevlendirilen en az 2 (iki) öğretim elemanı, 1 (bir) idari personel ve 1 (bir) öğrenci olmak üzere Akademik Birim İç Değerlendirme Ekibi oluşturmak,

j) Her yıl belirleyeceği takvim üzerinden Akademik ve İdari Birimler ile kalite konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili İç Değerlendirmenin yapılmasını ve raporlarının eksiksiz ve zamanında hazırlanmasını sağlamak,

k) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda Yükseköğretim Kalite Kurulu ve diğer dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,

l) Kalite Komisyonu ve alt komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

l) Senato onayına sunulmak üzere KİDR’nu Kalite Komisyonuna arz etmek,

m) Senato tarafından onaylanan yıllık KİDR’nu Yükseköğretim Kalite Kurulu sistemine girilmesini sağlamak, Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlayarak kamuoyu ile paylaşmak,

n) Kurumsal Dış Değerlendirme (KDD) hazırlıklarını Birim Kalite Komisyonları vasıtası ile koordine etmek, KDD sürecinin başarı ile yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

o) Dış değerlendiriciler tarafından yerinde ziyaretler sonucu hazırlanan ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kabul edilen KDDR’nun Üniversitenin İnternet sayfasında yayınlanmasını sağlamaktır.

Düzce Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü faaliyet ve görevlerini kanunlara, yönetmeliklere uygun olarak yürütmek üzere Rektör ve ilgili Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.