Kayıt Belgeleri

Kayıt hakkı kazanan adaylar, duzce.edu.tr/idari/duyos web sayfasında ilan edilecek kayıt tarihleri içerisinde aşağıdaki belgeler ile kayıt yaptırabilir. Kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayan ve/veya kayıt için gerekli olan belgeleri sunmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Kayıtlar şahsen yapılır. Vekaletname ile kayıt yaptıracak adayların vekaletname belgeleri noter veya konsolosluk onaylı olmalıdır.

Kayıt için gerekli olan belgeler;

  • Sınav Sonuç Belgesi (Uluslararası sınav sonuç belgelerinin T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisi),
  • Orijinal Diploma ve T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisi,
  • Transkript ve T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya Noter Onaylı Türkçe Çevirisi,
  • Diploma Denklik Belgesi,
  • Pasaport Fotokopisi (Mavi Karta sahip olan adaylar ek olarak Mavi Kart fotokopisi),
  • 4 adet Biyometrik Fotoğraf
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, çift vatandaşlıklarının devam ettiğini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  • Sağlık Raporu: Öğrencilik hakkı kazanan adayların herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair belge (akciğer filmi ve genel sağlık raporu),
  • Maddi Durum Belgesi: Öğrencinin kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. (Geçimini sağlayacak kişi/kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek belge)
  • Varsa Yabancı Dil ve Türkçe Yeterlilik Belgesi.