Komisyonlar ve Komisyon Tanımları

Komisyonlar ve komisyon üyeleri

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ 

KOMİSYON ADI

ALT KOMİSYON ADI

ŞUBAT 2021-2023 KOMİSYON ÜYELERİ

GÖREV TANIMI,SORUMLULUK VE YETKİLERİ

Sümeyye TÜRKMEN

1. ÖĞRENCİ-SEKTÖR İLİŞKİLERİ VE STAJ KOMİSYONU

A. 2.sınıf staj komisyonu

 

 

Prof.Dr. Zeki DEMİR, (başkan)

Doç.Dr. Özgür YERLİ

Arş.Gör.Dr Sertaç KAYA

1.            Öğrencinin stajının başarılı kabul edilebilmesi için “Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu”, “Öğrenci Staj Raporu”, stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin ön değerlendirmesini yapar.

2.            Staj sonrasında staj defterlerini inceleyerek gerekli görülen öğrencilerle mülakat yapar.

3.            Mülakat aşamasında öğrencilerin fidanlık ve ofis stajı süresince elde ettikleri bilgi ve deneyimlerin değerlendirilmesini yapar.

4.            Fidanlık staj dosyasında belirtilen konular hakkındaki çalışmaların yeterliliğinin sorgular.

5.            “Bölüm Staj Komisyonu”; verilen “Değerlendirme Notları”nı da dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda öğrencinin, stajında başarılı/başarısız olduğuna karar verir.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

B. 3.sınıf staj komisyonu

 

 

Doç.Dr. Kıvanç AK (Başkan)

Doç.Dr. Engin EROĞLU,   

Doç.Dr. Serir UZUN

 

 Serranur ERDOĞAN

2.ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYON (ECLAS, LE NOTRE)

Dr.Öğr.Üyesi Pınar KÖYLÜ

Doç.Dr. Pınar GÜLTEKİN

Araş. Gör. Nermin BAŞARAN

 

1. Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerle ikili anlaşmalar oluşturmak için çalışmalar yapmak,

 

2. Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerle yapılmış olan mevcut anlaşmaları değerlendirmek, uygulamaları takip etmek,

 

3. Ulusal ve Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşen öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği organizasyonunu takip etmek,

 

4. Ulusal ve Uluslararası üniversitelerden başvuru yapan öğrencilerin, başvuru şartlarını ve evraklarını belirlemek ve değişim süreci başvurularını duyurmak,

 

5.  Ulusal ve Uluslararası üniversitelerden gelen öğrencilerin başvurularını değerlendirerek ilgili Anabilim Dallarına yönlendirmek, sınav sürecini izlemek ve oryantasyonunu sağlamak,

 

6. Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerden gelen öğretim elemanlarının akademik etkinliklerini düzenlemek,

 

7. Ulusal ve Uluslararası İlişkiler kapsamındaki duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeleri yapmak,

 

8. Ulusal ve Uluslararası İlişkiler kapsamında giden öğrencilerin yerlerini bulmak, yerleştirilmelerini sağlamak ve yerleştirildikten sonra izlemlerini sağlamak,

 

9.  Ulusal ve Uluslararası İlişkiler kapsamında giden öğrenciler geri geldiklerinde değerlendirmelerini yapmak,

 

10. Ulusal ve Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşen öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği organizasyonuna katılarak geri gelenler ile deneyimlerine yönelik paylaşım toplantıları gerçekleştirmek.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 

3.BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç.Dr. Serir UZUN(başkan)

Prof. Dr. A.Ayfer KARADAĞ

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Araş. Gör. Atakan KARAYILMAZLAR

1.            Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından lisans düzeyinde verilen burs ve destekleri araştırır.

2.            Öğrenci yardım, burs ve diğer desteklere ilişkin bilgilerin fakülte yönetiminin izniyle fakülte web sayfası ve duyuru panolarında ilan edilmesini sağlar.

3.            Burs almaya hak kazanan öğrencileri belirler.

4.            Kısmi zamanlı öğrenci kapsamında yapılan başvuruları değerlendirerek kontenjan dahilinde çalıştırılacak öğrenciyi seçer.

5.            Yetki ve yeterliliği aşan durumlarda bir üst makamı haberdar etmek, gerekirse yardım talebinde bulunur ve burs alan öğrencilerin yer aldığı tutanağı fakülte dekanlığına bildirmektir.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

Seray Damla ÖREN

4.ÇİFT ANADAL VE YANDAL KOMİSYONU

Prof.Dr. Ayfer KARADAĞ,

Doç.Dr. Kıvanç AK,

Doç.Dr. Engin EROĞLU,

Doç.Dr. Özgür YERLİ

Araş. Gör. Mertkan TEKİNALP

1.            Çift ana dal programına, gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili mevzuat çerçevesinde üniversitede yürütülen ön lisans diploma programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında eş zamanlı olarak alabilecekleri dersleri kontrol etmek,

 

2.            Yan dal programına, gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili mevzuat çerçevesinde üniversitede bir başka diploma programında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda eş zamanlı olarak alabilecekleri dersleri kontrol etmek,

 

3.            Çift veya yandal programlarına dahil olan öğrencilerin sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri sunmak, Çift Anadal-Yandal Program hareketliliğinin arttırılması için faaliyetlerde bulunmak.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 

Dicle Zeynep TOLA

5. PM Eğitim Öğretim Komisyonu (Erasmus, Farabi, Bologna, ders programı, Projelerin sayısal ortama atılması)

A.Bologna  Komisyonu

Doç. Dr. Pınar Gültekin (Lisans)

Prof.Dr. Ayfer KARADAĞ (Lisansüstü)

Doç.Dr. Engin EROĞLU

Arş.Gör.Dr. Sertaç KAYA

Tüm Araştırma Görevlileri

1.            2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Düzce Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri kapsamında;

 

2.            Eğitiminin kalitesini arttırmak ve öğretim elemanlarının gelişimini desteklemek amacıyla Fakülte Yönetiminden ve öğrenci temsilcilerinden gelen önerileri değerlendirmek, konuya ilişkin çalışmalar yapmak,

3.            Fakülte Dekanlığından ve/veya Bölüm Başkanlığından komisyona gönderilen konularla ilgili görüş bildirmek,

4.            Ders programını ve ders içeriklerini incelemek, gerekiyorsa bu konuda görüş bildirmek,

5.            Anabilim dallarından gelen açılması önerilen yeni seçmeli ve zorunlu derslere, mevcut bir dersin kapanmasına, var olan derslerde yapılacak değişikliklere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak,

6.            Yeni Bilim ve Anabilim dalı açılması önerilerini değerlendirmek,

7.            Gerekli hallerde yabancı dilde eğitim-öğretim önerilerini değerlendirmek,

8.            Eğitimle ilgili öğrenci taleplerini değerlendirmek ve öğrenci temsilcisi ile birlikte çalışmak,

9.            Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapmak,

10.          Ulusal/uluslararası peyzaj mimarlığı eğitimine ilişkin düzenlemeleri incelemek, değerlendirmek ve öğretim programında güncellemeler ve iyileştirmeler yapılması konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,

11.          Program yeterliliklerini, amaç ve hedeflerini, mezuniyet koşullarını ve ilgili matrisleri otomasyon sistemine yüklemek ve kontrol etmek,

12.          Bologna Komisyon kararlarının kendi bölümlerinde hayata geçirilmesi için eylem planını hazırlamak ve uygulamayı takip etmek, uygulamadaki aksaklıkları raporlamak,

13.          Kurumsal Bologna eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

14.          Bologna sürecinde WEB ortamında bulunan Bölüm bilgilerinin kontrolünü ve güncellemelerini yapmak,

15.          Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite Bologna Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde tüm Fakülte akademik birimlerinin Bologna bilgi girişlerinin yapılmasının kontrolünü sağlamak,

16.          Bologna süreci ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları Fakülte Yönetimine sunmaktır.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

B.Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Programının Güncellenmesi Komisyonu

Prof. Dr. Ayfer KARADAĞ

Doç. Dr. Engin EROĞLU

 

1.            Peyzaj mimarlığı ders programını yeniden oluşturmak üzere gerekli yöntemleri belirler ve uygular,

2.            Anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceğini tasarlayıp akademik kurula sunar,

3.            Öğretim elemanı anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve raporlar,

4.            Öğrenci anketlerini hazırlar, uygular değerlendirir ve raporlar,

5.            Ders planlarını izler, eksikleri bildirir,

6.            Dünyada ve Türkiye’de peyzaj mimarlığı bölümlerinde okutulan ders programlarını inceler ve bu doğrultuda güncel program üzerinde görüş bildirir,

7.            Anketlerle beraber değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan taslak programları akademik bölüm kurulunda görüşlere sunar,

8.            Geri ve ileri beslemelerle programın şekillenmesinde tüm öğretim elemanları ile iletişim halinde olur.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

C. Farabi Değişim  Komisyonu

Prof.Dr. Ayfer KARADAĞ,

Doç.Dr. Engin EROĞLU,

Doç.Dr. Serir UZUN

Araş. Gör. Berfin ŞENİK

1.            Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının yönetmelik çerçevesinde Farabi kapsamındaki değişim süreçlerinin işleyişini sağlar, giden-gelen öğrencilerin ders planlarının yürütülmesini, araştırma/staj yapmasını sağlar ve ikili anlaşma çalışmalarını yürütür.

 

2.            Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

 

3.            Farabi programı ile gidecek öğrenci seçimi gerçekleştikten sonra karşı kuruma öğrenci ile ilgili bilgileri iletir ve öğrenci gitmeden önce öğrenim anlaşması ve tanınma belgelerini hazırlar,                                  

 

4.            Öğrenci program sonunda üniversiteye döndükten sonra öğrenciden gerekli belgeleri alır ve denklik belgelerini hazırlayıp öğrenci işlerine ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderirler.

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

 

D. ERASMUS Değişim KOMİSYONU

Dr.Öğr.Üyesi Pınar KÖYLÜ

Prof.Dr. Zeki DEMİR

Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Prof.Dr. A.Ayfer KARADAĞ (Y)

Araş. Gör. Berfin ŞENİK

1. ERASMUS+ Programı Öğrenim Hareketliliği kapsamında eğitim almaya hak kazanarak yurtdışına giden öğrencilerin, gittikleri üniversitede aldıkları dersleri; dersin içeriği, AKTS’si ve ders saati açısından inceleyerek, bu derslerin Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrenim Planı’nda hangi derslerin karşılığına denk geldiğini belirler.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 

E. Projelerin Sayısal Ortama Atılması ve Saklanması

Prof. Dr.Ayfer KARADAĞ

Doç.Dr. Pınar GÜLTEKİN

sorumluluğunda tüm öğretim üyeleri  ve Araş. Gör. Tuba GÜL DOĞAN Sorumluluğunda tüm Araş. Gör.

 

Peyzaj Mimarlığı bölümünde güz ve bahar dönemlerinde okutulan tüm proje derslerinin ürünlerini, ilgili dersin yürütücüleri ve sorumlu ders yardımcıları ile işbirliği içinde temin eder, sayısal ortama aktarılması sürecini  yönetir.

 

2.            Projelerin sayısal ortama atılması konusunda gerekli hatırlatmaları her dönem proje dersi yürütücüleri ve ders yardımcılarına yapar.

 

 

3.            Sayısal ortamda projeleri, ders isimleri, dönemleri ve yıllarına göre, her bir öğrencinin ismi ile arandığında veriye ulaşaılabilecek şekilde düzenli depolar.

 

4.            Gerekli durumlarda ve bölüm başkanlığı uygun bulduğunda sayısal ortamda bulunan projeleri paylaşıma açar.

 

5.            Akreditasyon komisyonu ile iletişim halinde olur.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 

 

 

 

6.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

 

Prof.Dr.Haldun MÜDERRİSOĞLU

Prof.Dr. Osman UZUN,

Prof.Dr. Ayfer KARADAĞ,

Doç.Dr. Engin EROĞLU,

Doç.Dr. Pınar GÜLTEKİN

Arş.Gör.Dr. Sertaç KAYA

 

1.            Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular,

 

2.            Akademik Bölüm kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme

            tekniklerine uygunluk açısından inceler ve görüş belirtir,

 

3.            Anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceğini tasarlayıp akademik kurula sunar,

4.            Öğretim elemanı değerlendirme anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve raporlar,

5.            Ders dosyalarını izler, eksiklikleri bildirir,

6.            Bölüm amaç ve çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli yöntemleri belirler ve uygular,

7.            Ölçme sonuçlarını değerlendirir, Bölüm Başkanlığına ve Akreditasyon komisyonuna iletir,

8.            Akreditasyon komisyonu ile iletişim halinde olur.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 

7. İNTİBAK KOMİSYONU (YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, LİSANSÜSTÜ)

A.Yatay Geçiş Komisyonu

Doç.Dr. Özgür YERLİ Üye

Doç.Dr. Serir UZUN

Araş. Gör. Tuba Gül Doğan

Araş. Gör Nermin BAŞARAN

Araş. Gör Kıymet UZUN

Komisyon; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Düzce Üniversitesi dahil olmak üzere herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl intibak işlemlerini “Düzce Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre düzenler. Komisyon bu bağlamda;

 

1.            Ders muafiyeti ile yatay geçiş intibakları, başvuruda onaylı olarak verilen transkript içeriğindeki derslerin AKTS değeri üzerinden, AKTS değeri bulunmaması halinde yerel kredi değeri üzerinden değerlendirir.

 

2.            Ders muafiyetinde, öğretim programındaki dersin kredisinin muafiyet talep edilen dersin kredisine en az yüzde seksen oranında eşdeğerliğinin kontrolünü ve aynı şekilde ders içeriğinin de en az yüzde sekseninin uyumlu olması şartının kontrolünü sağlar.

 

3.            Yatay geçiş intibakları yapılan derslerin ilgili mevzuat gereği, Üniversitemiz not sistemine dönüşümlerini yapar.

 

4.            Komisyon, yatay geçiş işlemlerini akademik takvimde belirtilen süreleri dikkate alarak en geç 1(bir) hafta içinde değerlendirir.

 

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

B.Dikey Geçiş Komisyonu

Doç.Dr. Engin EROĞLU

Doç.Dr. Kıvanç AK

Araş. Gör. Mertkan TEKİNALP

Komisyon Görev Tanımları -Sorumlulukları-Yetkileri

 

1.            Fakültedeki bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili öğrenciler için eğitim planı hazırlamak,

2.            Geçişler ile ilgili fakülte uygulama esaslarını oluşturmak ve uygulamak,

3.            Yaz Okulu ile ilgili işlemleri yapmak ve ilgili Bölüm Başkanlığına görüş bildirmek,

4.            Öğrenci değişim programlarından, özel öğrenci statüsünden yararlanan öğrencilerin intibak işlemlerini yapmak,

5.            Fakülte içindeki bölümlerin ilgili komisyonları arasında koordinasyonu ve iş birliğini gerçekleştirmek.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

C. Lisansüstü İntibak Komisyonu

Görevli Jüri

  1. Lisansüstü öğrenci alım sınavını yapmak
  2. Farklı disiplimlerden anabilim dalına kabul edilen öğrenciler için intibakını yapmak

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

 

 Çağdaş ASKER

8. PM İLETİŞİM VE TANITIM KOMİSYONU (WEB SAYFASI HAZIRLAMA VE GÜNCELLEME,PEMAT / PEMKON,PEMDER PMO WEB SİTESİNE VERİ GİRİŞİ)

A.Web Sayfası Hazırlama ve Güncelleme

Prof.Dr. A. Ayfer KARADAĞ

Doç.Dr. Özgür YERLİ    

Araş. Gör. Mertkan Tekinalp

Araş.Gör. Atakan Karayılmazlar

1.            Bölüme ait YÖK tarafından belirlenen kriterler ile hem lisans hem lisansüstü öğrenci sayıları dönemsel olarak web sayfasında güncellenir.

 

2.            Akademik personele ait bilgiler güncellenir.

 

3.            Bölüm ile ilgili akademik ve bilimsel faaliyetlerin web sayfasına aktarımı sağlanır.

 

4.            Bölümümüze ait ders planları sürekli olarak güncellenir.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

B.PEMAT / PEMKON Web Sitesine Veri Girişi

Prof.Dr. Zeki DEMİR

Araş. Gör. Sertaç KAYA

1.            Bölüm ile ilgili akademik ve bilimsel faaliyetlerin web sayfasına aktarımı sağlanır.

 

2.            Akademik personele ait bilgiler güncellenir. PEMAT/PEMKON Organizasyonlarına ait bilgi akışı aktif tutulur .

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

C. Peyzaj Mimarları Odası, PEMDER ve STK’lar ile İlişkiler

Prof. Dr. Osman UZUN

Prof. Dr. Zeki DEMİR

Doç.Dr. Kıvanç AK

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Araş. Gör. Melek KAYA

1.            Peyzaj Mimarları Odası, PEMDER ve ilişkili diğer odalar ile yurt içi/ dışı meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapar.

2.            Programın IFLA ve Peyzaj Mimarları Odası tarafından ortaya konmuş olan güncel eğitim belgeleriyle uyumlu misyon, amaçlar ve eğitim hedefleri oluşturulmasında katkı sağlar.

3.                Öğrencilerin/mezunların Peyzaj Mimarları Odasına kaydolması ve üyelik vasfını koruması konusunda bilgilendirir ve teşvik eder.

4.            Peyzaj Mimarları Odası şube yönetim kurulu gerekli gördüğünde, üniversite temsilcisi olarak toplantılara tavsiye kararı vermek amacıyla katılır.

5.            Mezunlar ile Peyzaj Mimarları Odası ve PEMDER arasında etkin bir işbirliği mekanizmasının kurulması konusunda, bölüm toplantılarına Peyzaj Mimarları Odası yönetim kurulundan desteklerini talep eder.

6.            Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Bitirme Projeleri yarışmasına öğrencileri yönlendirir ve teşvik eder.

7.            Programın eğitim amaç ve hedeflerine ulaşılmasında ve program çıktılarının değerlendirilmesinde, iyileştirilmesinde ve bununla ilgili süreçlerin geliştirilmesinde Peyzaj Mimarları Odasının ve PEMDER’in dış paydaş olarak benimsenmesini sağlar.

8.            Öğrencilere program boyunca/mezuniyet sonrası akademik ve mesleki gelişim/kariyer alanlarındaki planlamaları ve gelişimlerine destek olmak üzere Peyzaj Mimarları Odasına vePEMDER’e talepleri iletir.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 Furkan Talha ERDEMİR

9.ORYANTASYON KOMİSYONU (ÖĞRENCİ VE AKADEMİK PERSONEL)

Prof.Dr. Osman UZUN,

Doç.Dr. Ayfer KARADAĞ,

Doç.Dr. Pınar GÜLTEKİN

Araş. Gör. Melek KAYA

1.            Bölümümüzde göreve yeni başlayan akademik personellere birimimizin tarihçesi, misyonu, vizyonu kalite politikası, hedefleri ve temel değerlerini ve bölümü ve anabilim dallarını tanıtan oryantasyon eğitimi vermektir.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 

10. PM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Prof. Dr. A. Ayfer KARADAĞ

Arş.Gör.Dr. Sertaç KAYA

Doç. Dr. Pınar GÜLTEKİN

Komisyon, akademik teşvik başvuruları başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur.

 Ertuğrul ZAİMOĞLU

Sena SULTAN

11.REHBERLİK VE PSİKOSOSYAL DESTEK KOMİSYONU (ENGELLİ VE ÖZEL YAKLAŞIM GEREKTİREN ÖĞRENCİLER, KARİYER DANIŞMANLIK)

 

Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Doç.Dr. Engin EROĞLU

Doç.Dr. Kıvanç AK

Doç.Dr. Pınar GÜLTEKİN

Araş. Gör. Sertaç KAYA

1. Engelli ve özel yaklaşım gerektiren öğrencilere eğitim ve öğretimde yaşadıkları sorunlarda rehberlik yapmak,

 

2. Engelli ve özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin sorunlarının çözülmesi aşamasında destek olmak,

 

3. Üniversitemiz ve Sivil Toplum örgütleri ile işbirliğinde bulunarak engelli ve özel yaklaşım gerektiren öğrencilere öğrencilere destek olmak,

 

4. Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ile kordineli çalışıp gerekli gördüğü hallerde engelli ve özel yaklaşım gerektiren öğrencileri

ilgili birimlere yönlendirmek,

 

5. Öğrencilerin ilgili komisyon konusundaki şikâyetlerini almak ve değerlendirmek

6.Öğrencilerin kariyer gelişimleri ile ilgili yönlendirici bilgiler paylaşmak, etkinlikler düzenlemek,öğrenci geri dönüşlerini almak,

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 + Öğrenci temsilcisi

12.  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (Bölüm yayınları toplanması görevi de bu komisyon sorumlulukları arasına tanımlanmıştır)

Prof. Dr. Osman UZUN

Prof. Dr. Ayfer KARADAĞ

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Arş.Gör.Dr. Sertaç KAYA

Doç.Dr. Pınar GÜLTEKİN

Araş. Gör. Sertaç KAYA

Arş.Gör. Tuba GÜL DOĞAN

Arş.Gör. Melek YILMAZ KAYA

Arş.Gör. Kıymet UZUN

Araş. Gör. Nermin BAŞARAN

Araş. Gör. Berfin ŞENİK

Bölüm Sekreteri Şirin AKIN

1.            Bölüm kurulu ile 6 (altı) ayda bir ortak yapılan toplantıda yazılı dokümanlara dayalı olarak çalışmaları hakkında bilgi verir.

2.            Bölümün Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon başvuruları için bölümü hazır tutar.

3.            Bölüm komisyonları arasında akreditasyon konuları çerçevesinde bağlantı kurarak yapılan faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlar.

4. Bölüm Kalite ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütür,

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."   

 

  1. Bölüm Yayınlarının Toplanması

Arş.Gör.Dr. Sertaç KAYA

Araş. Gör. Kıymet UZUN

5. Bölüm öğretim elemanlarının yapmış olduğu bilimsel yayınlara ait bilgileri senede 2 kere (altı ayda bir) öğretim elemanlarından temin ederek bölüm içi faaliyetle ilgili rapor yazar.

 Şevval İYİ

 

13. BİLİMSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİ KOMİSYONU

A.Bilimsel Etkinlikler ve Önemli Günlerin Düzenlenmesi Komisyonu

Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Doç.Dr. Ayfer KARADAĞ

Doç.Dr. Özgür YERLİ

Doç.Dr. Pınar GÜLTEKİN

Araş. Gör. Atakan KARAYILMAZLAR

1.            Bölümün; bilimsel içerikli seminer, konferans ve toplantı gibi organizasyonlarını yapmak,

2.            Bölümle ilgili önemli günlerin belirlenmesi ve tarihlerinin planlanması ve paylaşılması,

3.            Bölümle ilgili önemli günlerde yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

 

B.Sosyal Etkinlikler Komisyonu       

 

Prof. Dr. Zeki DEMİR

Arş.Gör. Mertkan TEKİNALP

1.            Bölümümüzde gerçekleştirilecek olan sosyal-kültürel faaliyetler kapsamında organizasyonları ayarlar ve düzenler.

 

2.            Akademik personelin motivasyonunu arttırmak ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca bireyler arasındaki bağın kuvvetlenmesini sağlama yetisi içerisindedir.

 

"Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında bölüm başkanına karşı sorumludur."

 

*Her komisyon 6 ayda 1 yüzyüze veya uzaktan toplanmalı, komisyon faaliyetlerini değerlendirmel, toplantıları tutanak altına almalı, komisyon faaliyetlerini kanıtları ile saklamalıdır. 1 yıllık komisyon görev süresi sonunda Bölüm Başkanlığı’na tüm üyelerin imzasını içeren komisyon raporu sunulmalıdır.