Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Yüksek lisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Tez savunma sınavından geçmeleri ve en az bir adet tez konusu ile ilgili üretilmiş ulusal veya uluslararası yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş tam metin bildirisi veya makalesi olmalıdır.