Genel Bilgi

Kuruluş

İç denetim, yönetimin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek için tasarlanan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Yönetime; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinde sistematik, disiplinli bir yaklaşım sağlayarak hedeflerin gerçekleştirilmesi için yardım eder. 
 
Üniversitemizde, iç kontrol sisteminin objektif değerlendirilmesi amacıyla idareyi desteklemek için fonksiyonel olarak bağımsız iç denetçiler görevlendirilmiştir. 
 
İç Denetçi doğrudan Rektöre bağlıdır. Denetçinin ana görevi idare tarafından gerçekleştirilen iç kontrol sisteminin yeterliliğini değerlendirmek, zayıflıklarını ortaya çıkarmak ve gerektiğinde geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. İç Denetim raporları doğrudan Rektöre sunulur. 
 
İç Denetim Birimi Başkanlığı işleyişi ile Rektörün ve iç denetçilerin iç denetime ilişkin sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenlemek üzere İç Denetim Birim Yönergesi çıkarılmıştır.
 
Denetim, idari talimatlarla yürütülmez. Profesyonel denetim becerileri ve standartlarından ortaya çıkarılan kurallar ve etik değerler bütünü tarafından yürütülmektedir. Bu kurallar ve etik değerler bütünü Kamu İç Denetim Standartları ile Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarında yer almaktadır. İç denetçiler, üniversitelerde Rektör tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır.
 
İç Denetçi etkililik, etkinlik ve ekonomiklik kavramları uyarınca, idarenin hedeflerine ulaşmasını tehdit eden zayıflıkları ortaya çıkararak sistemin yeterliliğini inceler,sistemi geliştirmek için yöneticilere tavsiyelerde bulunur. Denetçiler sorumluluk üstlenemedikleri için yönetimsel görevlere dâhil edilmezler.
 
Denetçi değerlendirme yapar tavsiyelerde bulunur ama denetçinin önerilerine uyulup uyulmayacağına karar veren üst yöneticidir. Sorumluluk yöneticiye aittir. Denetçi yaptırım uygulamaz ya da cezalandırmaz; sistematik ve bireysel hatalar idareciye; yolsuzluk ve düzensizlikle mücadele ise adli birimlere bırakılır.

Misyon

Üniversitemiz bünyesindeki birimlerimizin risk yönetimi ile kontrol süreçlerinin etkin ve yeterliliğini geliştirmek,

Üniversite faaliyetleri ile ilgili mali ve mali olmayan tüm kaynaklarımızın risk esaslı olarak, yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız iç denetçiler tarafından sistem, uygunluk, performans ve Bilgi Teknolojileri uygulamalarıyla değerlendirmek suretiyle üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak

Üniversitemizin misyon ve vizyonuna ulaşmak için, tüm işlem ve faaliyetlerin stratejik plana, performans ve yatırım programlarına uygun olarak planlanması ve yürütülmesi konularında makul güvence sağlayarak, kuruma değer katmaktır.

 

Vizyon

Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile, Üniversitemizin faaliyetlerine yardımcı, hataları önleyici ve yönlendirici önerilerle değer katan, yaptığı iyi uygulamalarla tüm iç denetim birimlerine örnek olan, ilkeli disiplinli çağdaş bir İç Denetim Birimi olmaktır.