Görev Tanımları

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

                                         

Organizasyon Bilgileri

Görevi

Sorumlu Olduğu Yönetici

 

Müdür

 

 

Rektör

 • Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
 • Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 • Merkezde altyapı, süreç ve sonuç odaklı yönetimsel tedbirleri almak,
 • Misyon ve vizyon politikaları doğrultusunda merkezle ilgili faaliyetlerin düzenli yürümesini sağlamak amacıyla kurum içi disiplinlerle iletişim halinde olmak,
 • Merkezin koordinasyonunu sağlamak adına hizmet bütünlüğü ve sürekliliğini tesis etmek,
 • Yönetmelik ve kılavuzlar içerisinde yer alan belgelerin hazırlanması / hazırlatılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Rektörlük kararlarının merkez içinde iletimini sağlamak,
 • Risk kontrol önlemlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,
 • Görev dağılımı ve bütçe planlaması yapmak,
 • Çalışmalardan elde edilen tüm verilerin güvenilirlik ve izlenebilirlik açısından kontrol etmek,
 • Her yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun onayına sunar ve merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek,
 • Merkezin olanakları ve faaliyet alanlarının ilgili sektör, kurum veya kuruluşlara tanıtılmasını sağlamak,
 • Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • Rektörlük makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Bilgileri

Görevi

Sorumlu Olduğu Yönetici

 

Müdür Yardımcısı

 

Müdür

 

 • Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerin en üst kalitede gerçekleşmesini sağlayacak altyapı, süreç ve sonuç odaklı yönetimsel tedbirleri alarak hizmetlerini sunmak,
 • Merkezde verilen hizmetlerinin düzenli yürümesini sağlamak amacıyla kurum içi tüm disiplinlerle iletişim halinde olmak,
 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla üst düzey koordinasyonu sağlamak,
 • Kalite amaçları, hedefleri ve politikalarının belirlenmesinde üst yönetime yardımcı olmak,
 • Faaliyetlerinin planlama ve koordinasyonunu yapmak,
 • Merkezde gerçekleştirilen her türlü etkinlikle ilgili gerekli raporları hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Merkeze yapılan taleplerle ilgili ilişkileri yürüterek gerekli değerlendirmeleri yapmak ve taleplerin uygunluğunu belirlemek,
 • Laboratuvarda yapılan analiz, ölçüm ve üretimlerin gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığını incelemek ve personelce sözlü veya yazılı olarak bildirilen oluşan aksaklıkları gidermek veya giderilmesi için gerekli iletişimi sağlamak,
 • Satın almalarla ilgili organizasyonların devamlılığını sağlamak,
 • Merkez Müdürünün merkezde olmadığı durumlarda (görevli, izinli vb.) merkez Müdürüne vekâlet etmek,
 • İşe yeni başlayan personel için Oryantasyon Eğitimi hazırlamak ve eğitimlerin kayıtlarını tutmak,
 • Yıl sonu faaliyet raporlarının hazırlanmasında gerekli bilgileri toplamak ve analiz etmek,
 • Web sayfasında bulunan form üzerinden gelen kişisel talepleri alarak üretim sorumlusuna aktarmak, üretimi organize etmek ve taleplerin durumunu takip etmek,
 • Resmi kanallarla gelen talepleri alarak üretim sorumlusuna aktarmak, üretimi organize etmek ve taleplerin durumunu takip etmek,
 • Merkezde gerçekleştirilecek faaliyetlerin organizasyonunu yapmak, bu organizasyonların ve merkezin tanıtımını sağlamak adına web sayfasını güncel tutmak,
 • Merkezin tanıtımı için çeşitli medya kaynaklarıyla iletişim kurmak,
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • Merkez Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 
 

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Bilgileri

Görevi

Sorumlu Olduğu Yönetici

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Genel Sekreter

Genel Sekreter Yardımcısı

 • Taşınır mal yönetmeliği gereğince taşınır kayıt ve işlemlerini yürütmek,
 • Merkezce edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları tasnifli, tertipli bir durumda sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Merkezin malzeme ihtiyaç planının yapılmasına yardımcı olmak,
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların hesabını gerektiğinde amirlerine ve yetkililere sunmak,
 • Ambara giren malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı talimatlarına dayanarak alındı karşılığında ilgililere vermek,
 • Ambardan sevk edilecek mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek,
 • Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,
 • Kayıtlardan çıkartılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak,
 • Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında merkez müdürlüğüne bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek ve mevzuata aykırı faaliyetleri/ işleri önlemek,
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • Merkez Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 
 

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Bilgileri

Görevi

Sorumlu Olduğu Yönetici

Ambar Ayniyat Sorumlusu

Müdür

Müdür Yardımcısı

 • Merkeze ait her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için müdürlüğe yazılı olarak bilgi vermek,
 • Merkezde üretilen mal ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,
 • Merkeze ait, malzeme ve demirbaşı düzenli ve iyi bir durumda muhafaza etmek ve ettirmek,
 • Merkez tarafından üretilen mal ya da hizmetin kaydını tutmak, ilgili birimlere tutanak ile teslim etmek,
 • Farklı birimlerden gelen veya satın alınan sarf ya da demirbaşı komisyon aracılığı ile muayene etmek ve merkeze girişlerini düzenlemek,
 • Merkezden sevk edilecek malların tutanaklarını düzenlemek,
 • Merkez ait malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek,
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • Merkez Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Bilgileri

Görevi

Sorumlu Olduğu Yönetici

 

Teknisyen

Müdür

Müdür Yardımcısı

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ambar-Ayniyat Sorumlusu

 • Ölçme, projelendirme, hesaplama, üretim, bakım-onarım, montaj-demontaj, kontrol vb. işleri yapmak,
 • Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak,
 • Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlamak,
 • Görev yaptığı atölye, laboratuvar ve bu mekanlarda bulunan ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikler konusunda gerekli gördüğü veya amirinin talep ettiği bilgileri sözlü veya yazılı rapor olarak vermek,
 • Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, kalibrasyon, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait kayıtlarını tutmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları yapmak veya yaptırmak,
 • Sorumlusu olduğu laboratuvarların altyapı bakım ve temizliğini periyodik olarak yaptırmak.
 • Verilen talimat gereğince, talep edilen işlerle ilgili plan, kroki, teknik resim vb. çizmek,
 • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • Merkez Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Bilgileri

Görevi

Sorumlu Olduğu Yönetici

 

Sürekli İşçi

(Mobilya Alanında Eğitim Almış)

Müdür

Müdür Yardımcısı

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ambar-Ayniyat Sorumlusu

 • Ölçme, projelendirme, hesaplama, üretim, bakım-onarım, montaj-demontaj, kontrol vb. işleri yapmak,
 • Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak,
 • Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlamak,
 • Görev yaptığı atölye, laboratuvar ve bu mekanlarda bulunan ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikler konusunda gerekli gördüğü veya amirinin talep ettiği bilgileri sözlü veya yazılı rapor olarak vermek,
 • Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, kalibrasyon, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait kayıtlarını tutmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları yapmak veya yaptırmak,
 • Sorumlusu olduğu laboratuvarların altyapı bakım ve temizliğini periyodik olarak yaptırmak.
 • Verilen talimat gereğince, talep edilen işlerle ilgili plan, kroki, teknik resim vb. çizmek,
 • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • Teknisyenin merkezde olmadığı durumlarda (görevli, izinli vb.) teknisyene vekâlet etmek,
 • Merkez Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Ahşap İşleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Organizasyon Bilgileri

Görevi

Sorumlu Olduğu Yönetici

 

Sürekli İşçi

Müdür

Müdür Yardımcısı

Ambar-Ayniyat Sorumlusu

Teknisyen

 • Merkezde gerçekleştirilen üretim ve diğer faaliyetlerde, gerektiğinde yalnızca el aletleri kullanarak (kesici, parçalayıcı, ezici, delici özellik taşıyan veya kendisine zarar verme potansiyeli bulanan herhangi bir makine kullanmaksızın) teknisyene yardımcı olmak,
 • Teknisyenin merkezde olmadığı durumlarda (izin. vs.) merkezin işleyişine engel olan veya olabilme potansiyeli bulunan her türlü durumu amirlerine sözlü veya yazılı olarak rapor etmek,
 • Yapacağı iş ve işlemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek,
 • Merkez Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.